Politikalarımız


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

Müşterilerimizin, tedarikçilerin ve sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz tüm kurum / kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / proses / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir. 

BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır. 

BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır. 

Turtransit olarak, yukarıda ifadesini bulan çerçeve içinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder: 
BGYS amaçları tanımlanacak ve planları yapılacaktır. 
Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemini, yasaya karşı sorumluluklarını ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimi tanımlanacaktır. 
BGYS’ yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynakları (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanacaktır. 
Risk analizlerini yapacak, analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlerini ortaya koyacak, bu çerçevede risk yönetimini sağlanacaktır. 
Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları organize edilecek ve yönetilecektir. 
BGYS yetkilisi olarak Entegre Sistem Yöneticisi Politikalar belgesinden sorumlu olacaktır. 
Yılda en az bir kez BGYS Politikasını gözden geçirecek ve gerekli gördüğü hallerde düzenlemeleri yapacak ve ilgili taraflara duyuracaktır. 
Kurumun bütün verisinin, kurum çapında kullanılan işletim sistemlerinin ve uygulamalarının tamamının yedeği uygun ve düzenli olarak alınacaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 


TUR TRANSİT LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. olarak;

 • En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayacağımızı,
 • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,
 • Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG sistemini ön planda tutacağımızı 
Taahhüt Ederiz  


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI TS EN ISO 14001 

TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri doğrultusunda; 
 • Ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, faaliyet alanında yer alan antrepo hizmetlerinin başlangıcından sonuna kadar geçen tüm süreçlerde oluşturulan yasal düzenlemelere uymayı 
 • Çevre ile ilgili bu yaklaşımının hayata geçirilmesi, tedarik zincirinde bulunan tüm işbirlikçilerinin bu yaklaşıma dâhil edilmesiyle sağlamayı, 
 • Yaşanılabilir bir dünya için çevre ile dost uygulamalar sürdürmeyi,
 • Hizmetlerimizi kirlenmeyi önleyecek şekilde sürekli geliştirmeyi,
 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
 • Kirliliği mümkünse kaynağında önlemeye çalışmak, kirlilik oluşuyorsa tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamaya çalışmak,
 • Çevre koruma uygulamalarını tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmak
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.
Taahhüt ederiz. 


ISO 18001 OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Tur Transit olarak;
 •   En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,
 • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,
 • Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı 
Taahüt ederiz.