Sürekli gelişim felsefesi ile yönetilen Tur Transit, sahip olduğu Uluslararası Kalite Sistemleri Belgeleri sayesinde çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile ileri seviyede ilişki kurmakta ve hizmet standardını iyileştirilmektedir.

Mevcut Kalite Belgelerimiz: 

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TUR TRANSİT KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Tüm süreçlerde, müşteri̇ni̇n İhti̇yaç ve beklenti̇leri̇ni̇ tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güveni̇li̇r ve aranan fi̇rma olmayı,
 • Mali̇yetleri̇ düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Kali̇te poli̇ti̇kası olarak beli̇rlemi̇şti̇r.

TUR TRANSİT ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Müşteri̇leri̇mi̇ze: Antrepo, depolama, indi̇rme, bi̇ndi̇rme faali̇yetleri̇ni̇ gösteren TUR TRANSİT LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. olarak beli̇rledi̇ğimi̇z çevre poli̇ti̇kası ile;

 • Faali̇yetleri̇mi̇zi̇n çevre ki̇rli̇li̇ğine neden olabi̇lecek etki̇leri̇ni̇ kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz ki̇rlenme ve zararı en aza indi̇rmeyi̇,
 • Çevreyle ilgi̇li̇ bağlı bulunduğumuz yasal ve di̇ğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yöneti̇m si̇stemi̇ni̇n sürekli̇ iyi̇leşti̇ri̇lmesi̇ni̇,
 • Sürekli̇ geli̇şen si̇stemi̇mi̇zle; çevreyi korumayı, ürün kali̇tesi̇ ve gereksi̇z kaynak kullanımını önleyi̇ci̇ faali̇yetler ile bi̇rli̇kte uygulayan şirket olmayı,
 • Çalışanlarda ve toplumda çevre duyarlılığının arttırılması için geliştirmeler yapmayı,
 • Atıkları mi̇ni̇muma indi̇rmeyi̇ ve çevresel ki̇rli̇li̇ği kaynağında önlemeyi̇,

Yukarıda beli̇rti̇len ilkeler ışığında hi̇zmetleri̇mi̇zi̇ yeri̇ne geti̇rmeyi̇ taahhüt ederi̇z.

TUR TRANSİT BİLGİ GÜVENİRLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Müşterilerimiz, tedarikçiler ve sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek; faaliyet / proses / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.

BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın gizlilik / bütünlük / erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanacaktır.

BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.

Tur Transit olarak, yukarıda ifadesini bulan çerçeve içinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

BGYS amaçları tanımlanacak ve planları yapılacaktır.

Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemini, yasaya karşı sorumluluklarını ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimi tanımlanacaktır.

BGYS’ yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynaklar (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanacaktır.

Risk analizlerini yaparak; analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlerini ortaya koyacak, bu çerçevede risk yönetimini sağlanacaktır.

Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmalar organize edilecek ve yönetilecektir.

BGYS yetkilisi olarak; entegre sistem yöneticisi politikalar belgesinden sorumlu olacaktır.

Yılda en az bir kez BGYS politikasını gözden geçirecek ve gerekli gördüğü hallerde düzenlemeleri yapacak ve ilgili taraflara duyuracaktır.

Kurumun bütün verisinin, kurum çapında kullanılan işletim sistemlerinin ve uygulamaların tamamının yedeği uygun ve düzenli olarak alınacaktır.

TUR TRANSİT YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

 • En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın; mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek, bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayacağımızı,

 

 • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayıp;  sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

 

 • Çalışanlarımızın da katılımıyla; olası İSG risklerini ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,

 

 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek; İSG sistemimizin sürekli iyileştirme ve gelişmesinin sağlanmasını, bu amaç doğrultusunda dokümante edilmiş ISO 45001:2018 standartlarını İSG sistemimize uygulamakta ve sürekliliğin sağlanmasıyla  ön planda tutacağımızı,

 

 • İş yeri ve eklentilerinde: Çalışanlar, alt yükleniciler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve iş yeri dışında çalışan şirket personellerimizin sağlık ve güvenliğini temin etmek için; yürürlükte bulunan İSG Yasal Mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak; her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

 

 Tur Transit A.Ş. olarak; bu  doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekli iyileşme ve gelişimini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

                                                                                                      

GENEL MÜDÜR

Thanks!

Gönderi Takibi Depo Yük Takibi

Thanks!

Gönderi Takibi Depo Yük Takibi

TurkeyEnglish